نتایج جستجوی فایلهای خرید و فروش آپارتمان

img
img
img
img
shape
shape
چاپ فایل ها  <<64079مورد یافت شد>>
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 15
محله این آپارتمان: افسریه
متراژ: ۱۲۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 8
محله این آپارتمان: نارمک
متراژ: ۱۰۹
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 4
محله این آپارتمان: شهید عراقی
متراژ: ۱۳۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 3
محله این آپارتمان: اختیاریه
متراژ: ۸۴
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۸۸.۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۸۸.۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۸۸.۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۸۸.۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۸۸.۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 7
محله این آپارتمان: سپاه
متراژ: ۸۸.۶
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۱/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 12
محله این آپارتمان: ایران
متراژ: ۴۰
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل
item

فروش آپارتمان


تاریخ واگذاری: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
موقعیت: آپارتمان تهران
منطقه: 13
محله این آپارتمان: تهران نو
متراژ: ۶۲
جهت دیدن قیمت فروش آپارتمان
روی جزییات ملک کلیک کنید

جزییات کامل

بالا
>